kocasinan şirket rehberi
 • CE BELGESİ

  CE Belgesi

  Ce belgesi almak için A3 kriterlerinde bir Asansör, oda kayıt belgeniz ve vergi levhanız olması yeterlidir.

   

  Yapmış Olduğunuz Ts-En 81-1+A3 Kriterlerinde Model Asansörünüzün eksikleri makine ve Elk. mühendislerimiz tarafından incelenerek danışmanlık hizmeti başlar. Daha sonra istediğiniz modülde (Modul H, Modul B+E, Modul G) Belgelendirme Planınız Yapılır ve Ce Denetçilerimiz Asansör Uygunluğunu Ve Kurmuş olduğumuz Iso Sisteminizi Denetler Eksikler Kapatmalar Yapıldıktan Sonra Belgeniz Basılır.

   

  CE Belgesi Nedir? CE Belgelendirme Yapılacak Ürünler nelerdir? CE Belgesi nasıl alınır?

   

  CE işaretini genel anlamda ele alacak olursak, bir ürünün Avrupa birliğinde satılabilmesi durumunda eğer ürünün Avrupa birliği direktiflerinin kapsamındaysa CE Markası taşıması yasalar kapsamında bir zorunluluk halidir. Kısacası CE üretmiş olduğunuz ürününüzün kalitesinin kanıtıdır. CE işareti taşıyan bir ürün tüketici tarafından belli standartlara, kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu bilinmesini sağlamış olur. Kısacası CE işareti taşıyan bir ürünün güvenilir olduğunu gösterir. Avrupa birliği uyum kapsamında ülkemizde bu standartları uygulamakta, ve CE standartları ülkemizde de kanuni düzenlemeler eşliğinde bir zorunluluk olarak belirlenmiştir ve üretim yapan sektörler için gereklidir.

   

  Kısaca CE belgesinin faydaları nelerdir?

   

  .Ürünlerin Avrupa birliği üyesi ve aday olan ülkelerinde pazarlanmasının önünü açar. .Bu sebeple sanayicilerin ürünlerini AB’de pazarlayabilmeleri için ürün üzerine bu işareti koymaları mecburidir. .Ürünün teknik mevzuatlara uygun olduğunu simgeler. .CE işareti, bir kalite markası ve garanti belgesi olmamakla birlikte kalitenin başladığını gösterir. .CE işaretinin olmaması demek; ürünün kalitesiz ve güvenlik normlarının dışında olması demektir. Bu nedenle ürünlerin piyasalarda arz edilmesini engeller. Çünkü ürün kalitesiz ve emniyetsiz olarak kabul edilir. .Sektörel anlamda ciddi üreticiler ile rekabeti sağlar. .CE işareti olması ile Avrupa pazarında ürünün serbest dolaşımı sağlanır. Aksi durumların önüne bu belge ile ilgili yasal gerekçeler önüane geçer. .Bu nedenle CE Sertifikası Avrupa Birliği kapsamındaki ülkelerde ‘GİRİŞ KARTI’ niteliğindedir.

   

  CE Sertifikası Zorunlumudur?

   

  “CE Sertifikası alınmış bir ürün = Yasal olarak kalitelidir.” CE işaretini taşıyan bir ürün olmak Avrupa Birliği tarafından getirilmiş olan Güvenlik ve Kalite zorunluluklarının gerekçelerini yerine getirmiş olmak demektir. Bu nedenle söz konusu kanuni gerekçeler kapsamında AB üyesi ve adayı olan ülkelerde piyasalarında var olmak istiyorsanız ürünlerinizin bu işareti taşıması zorunludur. Bu zorunluluk daha önce belirtildiği üzere KANUNİ bir gerekçe ve gereksinimdir.

   

  CE İŞARETİ (BELGESİ) NASIL ALINIR?

   

  Ürünlerin CE işaretli (belgesi) olarak piyasaya sunulmasından, CE işaretinin ürüne iliştirilmesinden üretici sorumludur. Üreticinin bu işareti ürüne iliştirmesi için çeşitli alternatifler sunulmuştur.

   

  Düşük riskli ürünler : Bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli ürün gruplarında yer almaktadır. Bu nedenle, üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

   

  Yüksek riskli ürünler :

   

  Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelemesi sonucunda üretici CE işaretine ürününe koyabilir. Son üründe kullanılmak üzere üretilen bütün sistem ve ünitelerin üreticileri, ilgili direktif (kararname) koşullarına uygun olarak komponent ve bileşenlere ait bir dosya ve beyanname ile entegrasyonu gerçekleştirecek üreticilere iletirler. Entegrasyona parça veya bileşen üreten kuruluşlar, ürünlerine CE işaretini vuramazlar. CE İşareti gerektiren ürün grupları ile Türkiye’de bu ürün gruplarına ilişkin AB mevzuatının uyumundan sorumlu kuruluşlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

   

  CE İŞARETİNİN (belgesinin) ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİ?

   

  Ürün gruplarına ait direktiflerde CE işaretinin ürünlere nasıl yerleştirileceğine dair detaylı bilgiler verilmiştir. Üreticiler bu direktifler doğrultusunda ürününe CE işaretini yerleştirmelidir.

   

  CE İşareti (belgesi):

   

  .İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni ürünler, .Birlik pazarına ithal edilecek kullanılmış ürünler, .Birlik pazarına sunulan komple yenilenmiş ürünler için geçerlidir.

  Direktifler bazı koşullarda CE işareti (belgesi) taşımaksızın endüstriyel ürünlerin Birlik pazarında serbestçe dolaştırılmasına izin vermektedir.

   

  Bu özel durumlar;

   

  Bazı ürünler, bir uygunluk beyannamesi düzenlenerek Birlik pazarında sunulabilir. Fakat Birlik pazarı üreticinin kendi beyanından ziyade AB içinde garanti veren bir kuruluştan teminat almalarını istemektedirler.

  İnşaat Malzemeleri kararnamesine göre, insan sağlığı ve güvenliğini doğrudan tehdit etmeyen bazı ürünler, sadece bir uygunluk beyannamesi düzenlenerek Birlik pazarına sunulabilir. Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ve tıbbi cihazlar kararnameleri ile klinik ihtiyaçları için veya kişiye özel, siparişe göre üretilmiş tıbbi malzeme ve ekipmanlar, In Vitro Tanı Cihazlar Kararnamesi uyarınca performans değerlendirmesi maksadı ile üretilen ürünlerin Birlik pazarına sunulması bir beyanname ile mümkündür. Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar kararnamesine göre; bir makine-ekipman bileşeni olarak veya bunun koruyucu sistemi olarak işlev gören ürünler ile, Gaz Yakan Aletler kararnamesi uyarınca tesisatlarda kullanılan bağlantı elemanları ve fittingler, birer uygunluk sertifikası ile Birlik pazarına rahatça sürülebilir. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri kararnamelerine uyarınca, imalatçı adı ile maksimum kapasitesi etiketlenmiş enstrümanlar uygunluk değerlendirme sürecine gerek duymaksızın Birlik pazarına sürülebilir. Basit Basınçlı Kaplar ve Basınçlı Kaplar kararnamelerine göre, mükemmel mühendislik becerileri ile üretilen kaplar ve araçlar için de ayrı bir uygunluk doğrulama süreci aranmamaktadır. Bu tür ürünlerin üretilmesinde üretimi kontrol altında bulunduran bağımsız kurumlar görev aldığı gibi, üretim gerçekleştirenlerde özel eğitim ve beceri kalifikasyonları bulunmalıdır. Ambalajlama ve atıklar, yüksek hızlı ray sistemler, normal hızlı ray sistemleri de bu kapsama girmektedir.

   

  ONAYLANMIŞ KURULUŞ NEDİR? Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti (belgesi) taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır.Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar “onaylanmış kuruluş” (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkelerce belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.

   

  TÜRKİYE’DEKİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR?

   

  Türkiye’de faaliyette olan 10′un üzerinde onaylanmış kuruluş vardır.

   

  ONAYLANMIŞ KURULUŞ NASIL OLUNUR?

   

  Bir test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun “onaylanmış kuruluş” olabilmesi için tek şart ilgili yönetmeliklerdeki gerekliliklerin yerine getirilmesidir. Onaylanmış kuruluş olmak isteyen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşu ilk olarak 23 ürün grubundan faaliyet göstermek istediği alanlarda teknik yapılanmayı hazırlar.

  Bu teknik yapılanmanın esası; 17.1.2002 tarih ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, ilgili ürün grubuna ait yönetmelik ve gene ilgili ürün grubunun bağlı olduğu Bakanlık tarafından hazırlanan tebliğlerdir. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hazırlanan teknik dosya ile ilgili Bakanlığa başvurulur. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, imzalanan protokol gereği başvuruyu Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) yollar. TÜRKAK başvuruyu inceledikten sonra olumlu/olumsuz veya sadece görüş bildiren raporunu Bakanlığa iletir. Bakanlık bu raporu da göz önüne alarak karar verir. Bakanlık en son onaylanmış kuruluş isimlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (DTM) bildirir. DTM’de AB Komisyonuna iletir.

  Onaylanmış kuruluş AB tarafından da onaylandıktan ve AB Resmi Gazetesi’nde ismi yayınlandıktan sonra faaliyete geçebilir.

   

  UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ

   

  Uygunluk değerlendirmesi, imkan olunan çerçevede en geniş ürün yelpazesi için

  uygulanabilecek sınırlı sayıda farklı prosedürleri kapsayan modüllere ayrılır.

   

  8 tane temel modül ve bunların 8 tane varyantı bütün bir uygunluk değerlendirme prosedürü oluşturabilmek amacıyla çeşitli şekillerde birbiri ile kombinasyonlar oluşturabilir. Modüller ürünlerin tasarım aşaması ile, üretim aşaması ile veya her ikisi ile ilgilidir.

  Genel bir kural olarak, ürünün tasarım ve üretim aşamaları boyunca bir modüle göre uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur.

  Her Yeni Yaklaşım Direktifi uygulanabilecek ayrıca gerekli koruma düzeyini sağlayacağı kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürlerinin çeşidini ve muhtevasını belirtir. Direktifler aynı zamanda, şayet birden fazla seçenek sağlanmışsa imalatçının tercih yapmasını belirleyen şartları tayin eder. Ürünün çeşidi ve taşıdığı risklerle ilgili olarak, Modüller, yasa koyucuya ürünün direktifin hükümlerine uygun olduğunu kanıtlamak için üreticiye uygun prosedürler sağlayacak araçlar sağlamaktadır.

   

   

 • TSE HYB BELGESİ

   

  TSE HYB

   

  Asansör yetkili servisler için Tse Hyb belgesine başvurabilmek için ; Firma cokey numarası, marka tescil belgesi, Ce belgesi, Vergi levhası, Sicil Gazetesi Gerekmektedir.

   

  Diğer belge aşamalarında olduğu gibi Hyb aşamasındada Asp mühendislik Profosyenel bir Danışmanlık hizmetinin ötesinde İşinizde Çözüm Ortağı Olacaktır.

   

  Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir?

   

  Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

  Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

  Bu belgeyi almaya hak kazanan kuruluşlar aşağıdaki markayı kullanabilir;

  Hizmet Yeterlilik Belgesinin Yararları Nelerdir?

   

  • Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur
  • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır
  • Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır
  • Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder
  • Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar
  • Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir
  • Verilen hizmetin kalitesi artar
  • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar
  • Müşteri fiyat yönünden korunur
  • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar
  • Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar
  • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar
 • GARANTİ BELGESİ

  28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

   

  Bu tarihten sonra Kanun’un Geçici 1 inci maddesinde; “Bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu kanuna aykırı olamayan hükümleri uygulanır.”  hükmü gereği, yeni yönetmelik yayımlanıncaya kadar, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik eki listesinde yer alan ürünleri imal veya ithal eden, üretici veya ithalatçı firmalar tarafından Bakanlık izin tarihi ve sayısı hariç olmak üzere (Bakanlık onayı olmaksızın), garanti belgesinin düzenlenmesi ve tüketicilere verilmesi gerekmektedir.

   

  Yeni Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren, yönetmelikle belirlenecek garanti belgesinde bulunması gereken hususlar göz önünde bulundurularak, firmanızca düzenlenecek garanti belgelerinde bu hususlara uyulması gerekmektedir.

   

  Yeni Kanun’un 58 inci maddesi gereği; “Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.”

   

  Yeni yönetmelik yayımlanan kadar, mevcut Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan ürün gurupları için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur. Yeni Kanunla satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmamasının cezası 100 Bin Türk lirası, kurulmayan her servis istasyonu için de 10 bin Türk lirası idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

   

 • ISO 9001-2008

  ISO Nedir? Ne işe yarar, faydaları nelerdir?

   

  ISO nedir, ne işe yarar, faydaları nedir? Şüphesiz bu konuyla ilgili olarak Standardizasyonu maddeler halinde ele alacak olursak;

   

  Enternasyonal kapsamda alışverişi kolaylaştırır.

  Bilimsel, teknik ve ekonomik yüzeyde sağlanan anlaşmalar için standardizasyonu getirir.

  Milli standartlar için mutabakatı, kapsamını genişletmek ve geliştirmeyi sağlar.

  Enternasyonal standartların oluşumunu sağlar.

  Milli ve enternasyonal kapsamda gerçekleştirilebilecek şartları taşıyan yeni standartların oluşumu ve gelişimine katkı sağlar.

  Aynı sektörde gerçekleşen STANDARDİZASYON hakkında bilgi alışverişi sağlanır.

  Standardizasyonun Faydaları

   

  Tüm sektörlerde ve sektörlerin çoğu kademelerinde zorunluluk olarak benimsenen standardizasyon, ürünün nasıl fayda sağladığı, kolaylıkları ve güvenirlilik konusunda şüphe götürmediği gibi fonksiyonlara sahiptir. Bu bakımdan standardizasyon hem üreticilere hem de tüketicilere hatırı sayılır avantajlar sağlamaktadır.

   

  Standardizasyonun Üreticiye Faydaları;

   

  Üretim aşamasında ve bu katmanlarda belli bir plan dahilinde hareket edilmesini sağlamakla birlikte özellikle ISO 9000 serisi standart faktörleri her bir işi için ayrı ayrı kalemler halinde ele alındığından, bütün üretim faaliyetleri birer standart haline gelir. Bu durum bir bütün olarak işletmede kaliteyi hakim kılmasının yanında;

   

  Çalışanların verimliliğini arttırır.

  İşletmenin belli kısımlarından ziyade bütün olarak kalitenin hakim olması sağlanır.

  Zarar ve artıkların en az seviyede olması sağlanır.

  Standarttın olması ürünlerin üretilmesi aşamasında hammaddenin en az kayıpla kullanılmasına imkan verir.

  Gereksiz besleme ve yılımalar önlenir.

  Üretim sürecindeki makinaların daha verimli kullanılması sağlanır. Makine ile olan süreçte gereksiz beklemelerin önüne geçilir.

  Yarı mamullerin bekleme süreci kısalır hatta ortadan kalkar. Bu sayede yarı mamul depolama süreci asgari düzeyde ortadan kalkar.

  Depolama ve taşıma işlemleri kolaylaşır, stokların azalması sağlanır.

  Üretim standartlar üzerinden gerçekleşeceği için seri üretim yapma imkanı verir. Dolayısıyla seri üretim sonucu daha geniş çerçevede ekonomiye sahip olunur. Büyüme hızlanır ve kolaylaşır.

  Seri üretim sonucu birim maliyeti azalır. Satış işleminde fiyat sabit kalsa bile kar payı artar.

  Standardizasyonun Tüketiciye Faydaları;

   

  Standardizasyon sayesinde birim maliyeti düştüğü için üründeki fiyat düşmesi tüketiciye kazandırır.

  Ürünlerin belli bir standartta olması tüketiciye güven verir.

  Ürün hakkında verilen bilgi sayesinde, satış sonrası tüketicinin verilen hizmetlerden faydalanması sağlanmış olur.

  Tüketiciye almak istediği ürün ile ilgili seçim kolaylığı sağlanır.

  Ürünlerin kategorize edilmesi tüketicinin ürün ile ilgili portföyünü arttırır. Ürün seçiminde tüketicinin zaman kazanması sağlanır.

  Standardizasyon sayesinde kategorize edilmiş olan ürünlerin karşılaştırılması kolay olup, ürün seçiminde tüketicinin yaşamış olduğu stres, yorgunluk gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalması önlenmiş olur.

  Standardizasyonun Ülke Ekonomisine Faydaları;

   

  Milli gelire katkıda bulunması, verimliliğin arttırılması ve kalitenin yükselmesi ile çok miktarda üretim yapmakla olur. Bu durum standardizasyon sayesinde elde edilir.

  Bu kapsamın dışında kalan ürünlerin kötü mamul olarak kabul edildiğinden piyasadan uzaklaşması sağlanır.

  İhracat yapılan ürünün kaliteli olduğu belgelenmiş olduğundan dolayı diğer rakiplere karşı üstünlük sağlanmış olur.

  Kategorize edilmiş ürünlerin dünya pazarına sunulması gündeminde ürün ile ilgili karışıklıkların önüne standardizasyon ile geçilmiş olur. Böylelikle ihracat yapılan ülkelere güven sağlanır.

  Sonuç olarak ihracatta güven esastır. Ürün ile ilgili güvenin sağlanması için ancak ve ancak standardizasyona ihtiyaç vardır.

  ISO Standart Aşamaları

   

  Teklif Evresi; alakalı sanayi kolu veya üretici tarafından ISO üyesi kuruma başvurarak standart ihtiyacının onaylanması olayıdır. Bu standartlar teklifi ilgili TC/SC (teknik komite) üyeleri tarafından kabul edilir/oylanır.

  Hazırlık Evresi; ilgili teknik komite içerisinden üyeler ile bir başkandan oluşan çalışma kurulu tarafından bir taslak hazırlanır ve görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderilir.

  Komisyon Evresi; ilk taslak oluşturulup ISO Genel Sekreterliği’ne kaydı yapılıp, teknik komite üyelerinin yorum ve oylamaları sonrasında teknik kapsam üzerinde uzlaşılır. Son halini alması ile metin “Taslak Uluslararası Standart (DIS)” olarak sunuma hazır hale getirilir.

  Soruşturma Evresi; Bu taslak ISO Genel Sekreterliğini tarafından ISO üyesi kuruma 5 ay boyunca yorum ve onayı için gönderilir. Belli oranlarda oy çoğunluğu elde edilmesinden sonra Son Taslak Uluslar arası Standart (FDIS) olarak sunuma hazır olur.

  Onay Evresi; Son taslak ISO Genel Sekreterliği tarafından ISO üyesi kuruluşlara 2 ay içinde onay/red kapsamında değerlendirilmesi için gönderilir. Belirli oranlarda kabul edilmesi şartı ile sunuma hazır olur.

  Yayın Evresi; Son taslak onaylandıktan sonra varsa yazım düzenlemesi yapıldıktan sonra uluslar arası standartları yayınlayan ISO Genel Sekreterine gönderilir.

  Türkiye’yi ISO bünyesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsil etmekte olup, 1955 yılından beri üyesi olduğu ISO’nun 35 Teknik Komisyonu ile 89 Alt Komisyonunun asal üyesidir.

   

  ISO 9000

   

  ISO 9000 Üretim ve Hizmet sanayilerinde kalite standartları için oluşturulmuş detaylı bir standart analizleri bütünüdür. ISO 9000 serisindeki kalite sistemleri, firma içerisinde satın alma politikasından eğitime kadar olan geniş kapsamda bulunan Kalite Yönetim Sistemlerini kapsar.

   

  “Mesela, iki firma ele alacak olursak ve bu iki firmanın birbirlerinden farklı portföyleri bulunsa da her iki firma için kendilerine ait Kalite Sistemlerini ISO sayesinde belgeleyebilirler.”

   

  ISO 9000 Kalite Yönetimi ve Güvencesi Standartlarının seçimi konusunda kılavuz niteliğindedir. Bunun yanı sıra ISO 9000 Kalite Politikası, Kalite Sistemi, Kalite Yönetimi, Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi başlıklarını kapsar niteliktedir.

   

  ISO 9000 kapsamındaki standartlar belli başlı kurum yada kuruluşlar için hazırlanmamıştır. Pek çok farklı sektöre hitap eder.

   

  ISO 9000 Belgesi Nasıl Alınır? Nereden Alınır?  Süresi var mıdır?

   

  Kurum yada kuruluş kalite yönetimi sistemini standartlar ışığında gereksinimleri karşılayacak şekilde oluşturduktan sonra, kendi seçimi ile belirlemiş olduğu bir sertifikasyon kuruluşuna başvuru yapar. Sertifikasyon kuruluşu kalite yönetimi standartları açısından gerekli denetimleri yapar ve olumlu yönde karar verirse talep eden kuruluşa belgelendirme yapar. Sertifikasyon kuruluşu belirli aralıklarla belgelendirme yapmış olduğu kurumu denetlemeye devam eder. Verilmiş olan belge esasen Sertifikasyon Kuruluşuna aittir. Sorumluluğu Sertifikasyon Kuruluşuna aittir. Yapmış olduğu denetimlerde kalite yönetimine aykırı bir takım usulsüzlükler ile karşılaşırsa belgesini geri alabilir. Belge verildikten sonra geçen üç yılın sonunda tekrar belge tetkiki yapılır. Yani verilen belge 3 yıl süre ile tekrar tetkik edilmek suretiyle alınır.

   

 • MARKA TESCİL BELGESİ

  Marka Tescili, ürünlerinde yada sağladığı hizmetlerinde belli bir marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka Tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korunmadan yararlanmak anlamındadır. Asansör firmaları faaliyetlerini sürdürebilmek için Marka Tescili yaptırmak zorundadırlar.